Kontaktirajte nas Kontaktirajte nas

Pristup informacijama

Pristup informacijama

Cilj Zakona o pravu na pristup informacija  (NN 25/2013, 85/2015, 69/2022) je omogućiti i osigurati ostvarivanje prava na pristup informacijama kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Tijelo javne vlasti obvezno je omogućiti pristup zatraženoj informaciji odnosno objaviti informacije neovisno o postavljenom zahtjevu, kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Zahtjev za pristup informacijama može se poslati na jedan od slijedećih načina:

Poštom ili osobno na adresu: Inovativni Zadar d.o.o. Službenik za informiranje, Grgura Budislavića 99, 23 000 Zadar

E-mailom na: ppi@inzad.hrSlužbenik za informiranje: kontakt: +385 23 627 791, e-mail: ppi@inzad.hr, radno vrijeme: 8 - 16 sati 

Tijela javne vlasti uskratit će pristup informaciji ako je informacija klasificirana stupnjem tajnosti sukladno zakonu i/ili općem aktu donesenom na temelju zakona kojim se propisuje tajnost podataka ili je zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka (Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018). 

Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva nadležnom tijelu (službeniku za infromiranje).

Ako je zahtjev podnesen usmeno ili putem telefona, sastavit će se službena bilješka, a ako je putem elektroničke komunikacije, smatrat će se da je podnesen pisani zahtjev.

Korisnici prava na pristup informacijama oslobođeni su od plaćanja upravnih pristojbi.

Tijelo javne vlasti ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od korisnika koji nastanu pružanjem informacije kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14, 15/14, 141/22 - pročišćeni tekst) 

Tijelo javne vlasti dostaviti će korisniku informaciju po primitku dokaza o izvršenoj uplati.

Obrasce zahtjeva za pristup informacijama možete preuzeti sa službenih stranica Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske:

Upute, smjernice, obrasci - Povjerenik za informiranje (pristupinfo.hr)

_____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________

S ciljem što transparentnijeg poslovanja, Inovativni Zadar omogućio je uvid u isplate dobavljačima putem aplikacije: transparentni proračun.

U aplikaciji su vidljive sve isplate počevši od 1. listopada 2023. godine.

Unaprjeđenje web stranice sufinancirano je sredstvima poslovne konkurentnosti iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj.